Privacybeleid

Inhoudsopgave

Privacyreglement

Het privacyreglement heeft tot doel:

  • Te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van persoonsgegevens die bij Praktijk voor TotaalBalans zijn opgeslagen;
  • Te voorkomen dat persoonlijke gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn;
  • Een ieders recht op privacy te respecteren en te beschermen
  • Te voldoen aan de wetgeving op de privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een (elektronisch) dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en AVG. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inschrijving zorgverzekeraar. Daarnaast worden in het dossier uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen genoteerd. U kunt ten allen tijde uw dossier inzien.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens door voldoende beveiliging

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld uw huisarts als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, of voor het geanonimiseerde gebruik   tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,  zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst   informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Ga naar de inhoud